Commercieel portretrecht 

Op maandag 19 januari 2009 was het precies dertig jaar geleden dat de Hoge Raad arrest wees in de zaak t Schaep met de vijf pooten, waarmee het commerciële portretrecht voor het eerst op het hoogste niveau in de Nederlandse rechtspraak werd erkend. De Hoge Raad overwoog op 19 januari 1979: Hoewel de wetgever bij de totstandkoming van de Auteurswet bij het gebruik van de woorden een redelijk be lang in art. 21 hoofdzake lijk gedacht moet hebben aan belangen van niet-financiële aard, kan, mede gezien de ontwikkeling in de maatschappelijke opvattingen dienaangaande, van een redelijk belang ook sprake zijn, wanneer de populariteit van geportretteerden, verworven in de uitoefening van hun beroep, van dien aard is, dat een commerciële exploitatie van die populariteit door enigerlei wijze van openbaarmaking van hun portretten mogelijk wordt. Het belang van de geportretteerden om dan in de voordelen van zulke exploitatie mee te kunnen delen door de openbaarmaking van hun portretten voor commerciële doeleinden niet te hoeven toelaten zonder daar voor vergoeding te ontvangen, is een redelijk belang in de zin van art. 21. Om stil te staan bij dit heugelijke jubileum werd op maandag 19 januari 2009 door het Leidse PAO in Leiden een studiebijeenkomst georganiseerd over commercieel portretrecht én verscheen deze bundel over dat onderwerp, waaraan tal van prominente wetenschappers en praktijkjuristen hun medewerking hebben verleend. In deze bundel zijn, naast de bijdragen, de tekst van het Schaep-arrest, een portretrecht rechtspraakoverzicht en enkele relevante wetsbepalingen opgenomen.

Verdere informatie
  • Dirk Visser
  • Nederlands
  • Hardcover
  • Intellectuele Eigendom
  • 2011
  • 302
  • € 18,87
  • 9789086920167
Bestellen